Proces publikacji artykułu

Publikacja artykułu (ze względu na cykl kwartalny) trwa od 3 do 6 miesięcy
 • 1

  Zgłoszenie

 • 2

  Recenzja

 • 3

  Skład

 • 4

  Publikacja

Panel publikacyjny

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z redakcją (ikona komunikatora w lewym dolnym rogu).

Formularz zgłoszenia publikacji

Przed wypełnieniem formularza należy się zapoznać z informacjami zawartymi w zakładkach: Standardy językowe oraz Zasady publikowania.

[ARForms id=100]

Procedura recenzowania stosowana w czasopiśmie „Zarządzanie Jakością”

Procedura recenzowania tekstów naukowych stosowana w kwartalniku naukowym „Zarządzanie Jakością” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisanymi w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku.

Nadesłane teksty poddawane są w redakcji wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej (w tym tematycznej).

Po zakwalifikowaniu artykułu jako zgodnego z profilem czasopisma i spełniającego wymagania przedstawione w instrukcji dla autorów redaktor naczelny dokonuje wyboru recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy zgłoszony tekst.

Proces recenzowania przebiega z zachowaniem poufności, na zasadzie podwójnie ślepej recenzji (double-blind review). Oznacza to, że autor i recenzent nie znają wzajemnie swojej tożsamości.

W szczególnych przypadkach, gdy zachowanie w tajemnicy tożsamości autora nie jest możliwe, o sporządzenie recenzji musi zostać poproszona osoba, której nie łączą z autorem artykułu bezpośrednie relacje osobiste ani relacje podległości zawodowej i która nie współpracowała naukowo z autorem w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzent sporządza pisemną ocenę artykułu na odpowiednim formularzu. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, ewentualnie warunkowego dopuszczenia do publikacji po wprowadzeniu stosownych poprawek.

Autor zostaje poinformowany o wyniku recenzji i – jeśli taką konieczność wskazał recenzent – dokonuje odpowiednich zmian w tekście, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza, przygotowuje odpowiedzi na recenzję.

Ostateczną decyzję o druku artykułu podejmuje redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i finalnej wersji tekstu dostarczonej przez autora.

Teksty niemające charakteru naukowego nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez redaktora naczelnego.

Wytyczne dotyczące standardów edytorsko-językowych

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi standardami językowymi, preferowanymi w kwartalniku naukowym „Zarządzanie Jakością”. Zalecamy zastosowanie ich w trakcie pisania tekstów, co zdecydowanie usprawni pracę redaktora i korektora, którzy będą mieli możliwość skupienia głównej uwagi na merytorycznym i stylistycznym wzbogacaniu Państwa artykułów. Informujemy jednocześnie, że poniższe wymogi odpowiadają w zupełności regułom poprawnościowym oficjalnej polszczyzny i zostały zaczerpnięte z najnowszych opracowań leksykograficznych.

Zagadnienia ogólne

1.

Artykuł powinien być przygotowany w postaci elektronicznej w pakiecie MS Office lub LibreOffice (w formacie *rtf, *doc, *docx lub *.odt).

2.

Standardowa długość artykułu, łącznie z rysunkami, to maksymalnie około 10-12 stron w układzie: czcionka Calibri 12 pkt, odstęp pomiędzy wierszami 1,5 wiersza, marginesy około 1,5 cm (daje to około 18 000 znaków), akapit 1 cm. UWAGA! Nie stosujemy tzw. twardych spacji.

3.

Każdy artykuł przekazywany Redakcji musi być poprzedzony abstraktem (od 700 do 900 znaków ze spacjami). Artykuły niezawierające abstraktów nie będą publikowane, lecz odsyłane do uzupełnienia. Przypominamy również, iż abstrakt powinien być omówieniem treści artykułu (streszczeniem), a nie wprowadzeniem do jego tematyki.

4.

Dołączone do artykułu zdjęcia i rysunki muszą mieć odpowiednią jakość graficzną umożliwiającą ich wydrukowanie w czasopiśmie. Jeżeli jest to możliwe, prosimy o dołączanie do artykułów plików edytowalnych lub źródłowych (szczególnie tabel, wykresów itp.), gdyż ich ponowne złożenie przez redakcję, w przypadku błędów lub ich niskiej jakości, jest niezwykle czasochłonne.

Zdjęcie autora jest zawsze wymagane i musi być najwyższej jakości oraz najwyższej możliwej rozdzielczości dla danego aparatu fotograficznego. Pliki nie powinny być kompresowane lub kadrowane. Ujęcie powinno przedstawiać sylwetkę w planie bliskim (od pasa w górę), najlepiej bez tła lub z tłem neutralnym.

5.

Na końcu artykułu powinien zostać zamieszczony spis wykorzystanych źródeł (BIBLIOGRAFIA, patrz pkt 5.), o ile takie są; wymienione pozycje powinny być dodatkowo przywołane numerami (odpowiadającymi ich numeracji w bibliografii) w tekście artykułu (np. w postaci [1]); przypis tego rodzaju włączamy w obręb poprzedzającego go zdania, czyli umieszczamy go przed kropką, np. …a następnie przesłanie na adres [5, s. 4]. / (a nie – …na adres. [5, s. 4]). Odnośników do bibliografii nie należy umieszczać w przypisach dolnych.

Rysunki i tabele powinny być ponumerowane, mieć w miarę możliwości krótkie tytuły i być przywołane w tekście artykułu.

7.

Wewnątrz tabel i rysunków na końcu wypowiedzeń lub wyrazów nie stawiamy kropek ani przecinków.

Zagadnienia szczegółowe

1.

DATY

12 grudnia 1939 r.

(kolejność zapisu: dzień, miesiąc, rok; pełna nazwa miesiąca w dopełniaczu: lutego, stycznia, marca…)

2.

SKRÓTY

 1. (bieżącego roku, NIE b.r. – bez roku), cd. (ciąg dalszy), ds. (do spraw), godz. (godzina), itd. (i tak dalej), itp. (i tym podobne), lp. (liczba porządkowa, NIE l.p.), m.in. (między innymi), n.e. (naszej ery), np. (na przykład), nt. (na temat), p.n.e. (przed naszą erą), pkt (punkt, zawsze bez kropki, np. w pkt 4.), por. (porównaj), r. (rok), rozdz. (rozdział), rys. (rysunek), s. (strona, NIE str.), s (sekunda), ss. (strony), t. (tom), tab. (tabela), tj. (to jest), tys. (tysiąc), tzn. (to znaczy), tzw. (tak zwany), wg (według), ww. (wyżej wymienione), wyd. (wydanie), zob. (zobacz)

3.

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE

Z kropką:

– po wymaganie, np. W wymaganiu 4.7.2. czytamy…

– po rozdz. (rozdział), np. W rozdziale 8. zawarto…

– po pkt (punkt), np. W punkcie 9. widnieje…

w pozostałych przypadkach…, np. lata 70., w 5. klasie, w 15. lidze itp.

Bez kropki:

(w sytuacjach oczywistych kropkę można pominąć)

– po rys. (rysunek), np. Na rys. 7 przedstawiono… albo (rys. 7)

– po tab. (tabela), np. W tabeli 5 ukazano… albo (tab. 5)

– po cyfrach rzymskich, np. (V w., rozdz. VII)

– w opisach bibliograficznych (zob. pkt 5.)

– po cyfrze oznaczającej godzinę (bez minut), np. Konwencję podpisano o 7 rano…

– po cyfrze oznaczającej dzień, np. Konferencja odbyła się 14 listopada…

UWAGA! Nie zapisujemy liczebników porządkowych z końcówkami fleksyjnymi, np. w 5-ym(tym).

4.

Oznaczenia SCHEMATÓW, TABEL, RYSUNKÓW itp.

Każdy obiekt graficzny numerujemy, stosując przy tym określenia typu: TABELA (jeśli mamy do czynienia z wierszami i kolumnami) i RYS. (rysunek – wszystkie pozostałe). Każdy z rodzajów (tabele i rys.) ma odrębną numerację. Na końcu podpisów pod rysunkami lub tabelami nie zamieszczamy kropki. Opisy powinny zawierać również źródło rysunku lub tabeli (w przypadku materiałów własnych należy zamieścić uwagę „opracowanie własne”).

5.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY

a). Bibliografię porządkujemy ALFABETYCZNIE wg nazwisk autorów lub początkowych liter pierwszego wyrazu (w przypadku norm, dzieł zbiorowych itp.), nie podajemy nazw wydawnictw, każdy zapis bibliograficzny kończymy kropką, w cudzysłowie wstawiamy tylko tytuły CZASOPISM, kursywą zapisujemy pozostałe tytuły – książek, norm, artykułów.

b). Opisy bibliograficzne:

(proszę zwrócić uwagę na ZNAKI INTERPUNKCYJNE)

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE:

AUTOR (nazwisko + inicjał), pełny TYTUŁ KSIĄŻKI (kursywą), MIEJSCE WYDANIA + DATA (bez przecinka lub kropki pomiędzy).

 1. Galata S., Strategiczne zarządzanie organizacjami, Warszawa 2004.

TŁUMACZENIA:

AUTOR (nazwisko + inicjał), pełny TYTUŁ KSIĄŻKI (kursywą), AUTOR PRZEKŁADU (przeł. inicjał + nazwisko), MIEJSCE WYDANIA + DATA (bez przecinka lub kropki pomiędzy).

 1. Ksenofont, Pisma sokratyczne. Obrona Sokratesa. Wspomnienia o Sokratesie. Uczta, przeł. L. Joachimowicz, Warszawa 1967.

PUBLIKACJE ZBIOROWE:

TYTUŁ PRACY ZBIOROWEJ (kursywą), REDAKTOR (red. inicjał + nazwisko), MIEJSCE WYDANIA + DATA

(bez przecinka lub kropki pomiędzy).

 1. Punkt widzenia w języku i kulturze, red. J. Bartmiński i in., Lublin 2004.

ARTYKUŁ Z PUBLIKACJI ZBIOROWEJ:

AUTOR ARTYKUŁU (nazwisko + inicjał), TYTUŁ ARTYKUŁU (kursywą), [w:] TYTUŁ PRACY ZBIOROWEJ (kursywą), REDAKTOR (inicjał + nazwisko), MIEJSCE WYDANIA + DATA, STRONY (skrót s., NIE str.).

 1. Wierzbicka A., Nazwy zwierząt, [w:] O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński i in., Lublin 1993, s. 251-267.

ARTYKUŁY Z CZASOPISMA:

AUTOR (nazwisko + inicjał), TYTUŁ ARTYKUŁU (kursywą), „TYTUŁ” + ROK (tytuł w „cudzysłowie”, bez przecinka pomiędzy), NUMER CZASOPISMA, STRONY (skrót s., NIE str.).

 1. Szafrański M., Wykorzystanie podejścia procesowego w systemie zarządzania jakością, „Problemy Jakości” 2004, nr 4, s. 18-26.

NORMY:

SKRÓT i NUMER NORMY, TYTUŁ (kursywą i po przecinku).

 1. PN-83/P-55366, Zasady składania tekstów w języku polskim.

ISO 9001:2000, Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

UWAGA! Zapis skrótu i numeru normy nie powinien zawierać żadnych spacji w okolicy znaków interpunkcyjnych, czyli piszemy:

PN-83/P-55366 i ISO 9001:2015

ŹRÓDŁA INTERNETOWE:

AUTORTYTUŁ (kursywą), MIEJSCE WYDANIA + ROK (jeżeli są podane), ADRES STRONY [DATA DOSTĘPU].

 1. Śliwińska E., Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych: standardy dla potrzeb cytowania w przypisach,Wrocław 2000,
  http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/sliwinska.html[26.07.2007].

6.

CUDZYSŁÓW

Zawsze stosujemy cudzysłów tzw. apostrofowy „__” (nie używamy ”__”), w nim umieszczamy:

– cytat (dodatkowo cytatu nie wyróżniamy kursywą),

– tytuły CZASOPISM (bez względu na język),

– pojedyncze wyrazy (też obcojęzyczne), których znaczenie objaśniamy i które traktujemy jako termin, nazwę lub pojęcie, np. …pojęcie „idea” pojawiło się…, …słowo „materia” w starożytności oznaczało… itd.

W razie konieczności zaznaczenia cudzysłowu w obrębie cudzysłowu, używamy do tego cudzysłowu tzw. ostrokątnego >>___<< (np. „______>>___<<___”)

Cudzysłów tzw. definicyjny ‘__’, w którym zamieszczamy definicje (wyjaśnienie) jakiegoś pojęcia, np. …łacińskie słowo „nomos” znaczy ‘prawo’…

7.

KURSYWA (pismo pochyła, italik)

Kursywą wyróżniamy wszelkie tytuły książek, artykułów itp. (prócz tytułów CZASOPISM).

UWAGA! Nie stosujemy kursywy dla oznaczenia cytatów.

8.

TERMINOLOGIA

W obrębie jednego artykułu staramy się nie używać wielu terminów na określenie jednego zjawiska, ale przyjmujemy jedną nazwę (polską bądź obcojęzyczną) i stosujemy ją konsekwentnie (np. „studium przypadku” albo „case study”, „black belt” albo „czarny pas”). Jednorazowo można w nawiasie zapisać różne nazwy, ale, by nie dezorientować czytelnika, w tekście należy posługiwać się jedną nazwą. Wszędzie zaś używamy terminów: „menedżer”, „menedżerowie” (NIE – „menadżer”, „manager”) „audyt”, „audytor”, „audytorski” (NIE – „auditor”), „lider” (NIE – „leader”), „jednostka certyfikująca”, „audyt certyfikacyjne” (nie – certyfikujące), „instytucje certyfikacyjne” (?).

 


­

Bibliografia opracowań poprawnościowych, na bazie których powstały ww. standardy:

Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

Śliwińska E., Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych: standardy dla potrzeb cytowania w przypisach, Wrocław 2000,
http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/sliwinska.html [26.07.2007].

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, PWN, Warszawa 2006.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2006.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2006.

Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, red. M. Bańko, Warszawa 2007.

Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańko, Warszawa 2005.

Zasady publikowania w czasopiśmie „Zarządzanie Jakością”

Redakcja czasopisma naukowego „Zarządzanie Jakością” przyjmuje do publikacji artykuły naukowe, jak również recenzje, relacje z konferencji oraz felietony związane z problematyką zarządzania (w tym zarządzania jakością), standaryzacji, narzędzi i metod doskonalenia, akredytacji, certyfikacji, edukacji, konsultingu oraz w szerszym zakresie podejmujące tematykę jakości.

Przesłane publikacje nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 666). Artykuły nadesłane do redakcji kwartalnika naukowego „Zarządzanie Jakością” nie mogą być wcześniej publikowane ani też zgłoszone do publikacji w innych czasopismach lub środkach elektronicznego przekazu (np. serwisy internetowe).

Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej, niezbędne zmiany w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystanie go na dwóch polach eksploatacji (internet, druk) oraz udostępnienie innym czasopismom. Wyraża też zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych.

Zgłaszając publikację, autor oświadcza (także w imieniu współautorów), że nie wiążą go żadne (oprócz ujawnionych w formularzu zgłoszeniowym) zależności osobiste ani finansowe (np. wynikające z zatrudnienia, doradztwa, posiadania akcji, honorariów), które mogłyby mieć wpływ na interpretację i prezentację wyników badań;

Redakcja stanowczo i konsekwentnie przeciwstawia się zjawiskom takim jak ghostwriting i guest authorship oraz plagiatowi. Zjawiska ww. są przejawem nierzetelności naukowej.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego udział – jako jednego z autorów – nie został ujawniony lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.

O guest authorship (honorary authorship) można mówić, gdy dana osoba w ogóle nie uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był znikomy, a mimo to została wymieniona jako autor lub współautor artykułu.

O przypadkach zaistnienia ghostwriting, guest authorship i plagiatu w artykułach nadesłanych do publikacji w czasopiśmie „Zarządzanie Jakością” redakcja będzie powiadamiać odpowiednie organy lub instytucje  (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).

Publikacje i materiały zamieszczone w czasopiśmie „Zarządzanie Jakością” są chronione prawem autorskim. Przedruk publikacji lub materiału (rysunki, grafiki itp.) może nastąpić wyłącznie za zgodą redakcji. Wersją referencyjną czasopisma „Zarządzanie Jakością” jest wersja internetowa.

[adrotate banner=”3″]