Ładowanie
strony...
Oponeo.pl
Documaster Event Cloud
Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera
Polski Komitet Normalizacyjny
Bitdefender 2
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.
Kaspersky Endpoint Security Cloud
ilość produktów: suma zamówienia: koszty dostawy:

Regulamin serwisu internetowego "Zarządzania Jakością"


1. Administrator serwisu

1.1. Administratorem Serwisu „Zarządzanie Jakością” udostępnionego pod adresem internetowym www.zj.edu.pl (zwanego daje „Serwisem”) jest Polski Instytut Jakości Sp. z o.o. (pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa), NIP: 5272786342, REGON: 142396723, KRS: 0000354044, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 410 000,00 zł, zwana dalej „Administratorem”.

1.2. Obsługa klientów prowadzona jest poprzez BOK (Biuro Obsługi Klienta) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00. Obsługa mailowa prowadzone jest poprzez adres: bok@zj.edu.pl, a obsługa telefoniczna poprzez numer: +48 22 266 00 22 (opłata za połączenie według stawek operatora).

2. Definicje podstawowe

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności (rejestracyjnych, zakupowych, ofertowych itp.), może dokonywać wyłącznie osoba, która jest prawnie umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Administratora na stronie Serwisu.

Konto – podstrona Serwisu, w ramach której Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi danymi, dokonywania aktualizacji danych, zmiany hasła, weryfikacji stanu złożonych zamówień, korzystania z funkcjonalności i działów dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników (m.in. Edukody, Wiadomości, Pomysły, Notatki).

Login – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie logowania się do Konta przez Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji.

Dystynkcje – identyfikatory uprawnień Użytkownika, nadawany systemowo po realizacji powiązanej z danym formularzem czynności np. rejestracji w serwisie (Użytkownik), nabycia abonamentu w Bibliotece (Nabywca) zgłoszenia do publikacji artykułu (Autor), zamówienia reklamy (Reklamodawca).

Edukody – specjalne edukacyjne kody dostępowe, umożliwiające bezpłatny dostęp do treści edukacyjnych w ramach Czytelni lub Biblioteki. Edukody nie mogą być wykorzystywane do zakupu reklam w czasopiśmie lub banerów reklamowych w portalu (temu służą kody rabatowe).

3. Postanowienia ogólne

3.1. Niniejszy regulamin określa zasady zarządzania serwisem przez Administratora, udostępniania zasobów Serwisu, w tym produktów i usług udostępnianych Użytkownikom odpłatnie przy wykorzystaniu modułów i formularzy sprzedażowych w działach: Biblioteka, Księgarnia, Abonamenty, Reklama. 

3.2. Regulamin określa zasady udostępniani, dystrybucji oraz sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

3.3. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi na rzecz Użytkowników:

a) bezpłatne udostępnienie czasopisma „Zarządzanie Jakością” oraz innych publikacji w dziale Czytelnia,

b) odpłatne lub częściowo odpłatne udostępnienie archiwaliów czasopisma „Zarządzanie Jakością” oraz innych publikacji w dziale Biblioteka (poprzez sprzedaż abonamentów - dostęp okresowy do zasobów Biblioteki),

b) udostępnienie Użytkownikom indywidualnych kont w Serwisie, pozwalających na korzystanie z usług Serwisu oraz dokonywanie zakupów w działach: Biblioteka, Księgarnia, Abonamenty, Reklama,

c) otrzymywanie przez Użytkowników, za ich zgodą, bezpłatnych informacji na temat Serwisu, na podany przez Użytkowników adresy poczty elektronicznej oraz inne usługi informacyjne, w tym usługi informacyjne dotyczące Polskiego Klubu Jakości.

3.4. W celu utworzenia Konta konieczna jest rejestracja Użytkownika poprzez „Formularz rejestracji”. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta daje Użytkownikowi możliwość dostępu do bezpłatnych formularzy zgłoszeniowych, w tym realizacji zamówień bez każdorazowego podawania danych, wgląd do historii i statusów zamówień, możliwość korzystania z edukodów oraz kodów rabatowych, zakupu publikacji i dostępu do poczty wewnętrznej portalu.

3.5. Umowa o prowadzenie Konta w Serwisie zostaje zawarta wraz z wypełnieniem przez Użytkownika „Formularza rejestracyjnego”, po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zaakceptowaniu jego treści, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administrator danych osobowych oraz potwierdzeniu woli utworzenia konta poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”.

3.6. Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem. Użytkownik powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachować je w poufności. Użytkownik powinien dochować najwyższej staranności w dystrybucji i przechowywaniu swoich danych.

3.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania osobom trzecim.

3.8. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto z Serwisu. W celu usunięcia konta z Serwisu, należy zatwierdzić taką decyzję poprzez naciśnięcie przycisku „Usuń konto” w dziale „Ustawienia” (Twoje konto). Konto jest usuwane przez Administratora, po weryfikacji danych, w ciągu 72 godzin.

3.9. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w „Formularzu rejestracyjnym” lub w terminie późniejszym w ustawieniach swojego Konta. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik będzie otrzymywać oferty handlowe na podany przez siebie adres poczty elektronicznej oraz na adres swojego konta w Serwisie (poczta wewnętrzna).

3.10. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych oraz innych powiadomień poprzez zmianę ustawień w dziale „Twoje konto/Ustawienia”.

3.11. Zgody i funkcjonalności powyższe nie dotyczą komunikatów przekazywanych przez Administratora pocztą wewnętrzną i dostępnych w dziale „Komunikaty”. Komunikaty zawierające informacje o najwyższym priorytecie są oznaczane przez Administratora ikoną wykrzyknika oraz kolorem czerwonym.

3.12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

3.13. Użytkownik jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

3.14. Użytkownik jest zobowiązany do podawania wyłącznie prawdziwych danych dotyczących jego osoby. Podawanie danych fikcyjnych lub podszywanie się pod inne osoby stanowi naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu i upoważnia Administratora do niezwłocznego zawieszenia Konta Użytkownika bez podania terminu oraz przyczyny, a w szczególności  w sytuacji gdy podanie fikcyjnych lub nieprawdziwych danych taki kontakt utrudnia lub uniemożliwia.

3.15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego produktu na warunkach podanych w opisie tego produktu.

3.16. Ceny produktów oferowanych w działach Księgarnia oraz Abonamenty są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny podawane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów dostawy, w przypadku produktów dostępnych w dziale Księgarnia.

3.17. Ceny produktów reklamowych podanych w dziale Reklama (Cennik oraz Zamówienie) są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT, w wysokości 23%.

3.18. Ceny produktów są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika i mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

4. Czytelnia

4.1. W ramach działu Czytelnia, Administrator udostępnia bezpłatnie wybrane elektroniczne zasoby kwartalnika naukowego „Zarządzanie Jakością” lub inne e-zasoby na zasadzie promocyjnej, poprzez system edukodów. 

4.2. Korzystanie z działu Czytelnia wymaga rejestracji. Zarejestrowany Użytkownik może w ramach swojego Konta przez nieograniczony czasowo okres, czytać numer aktualny czasopisma „Zarządzanie Jakością”, za który Administrator uważa numer po którym nie wydano numeru kolejnego, czyli numer wydany ostatnio.

4.3. W przypadku czytania przez Użytkownika numeru, który nie jest już numerem aktualnym, przez dłuższy okres czasu, w którym to okresie pojawi się numer nowszy niż aktualnie czytany, Użytkownik ma prawo do kontynowania lektury posiadanej publikacji lub może odblokować numer nowszy. W przypadku odblokowania numeru nowszego, numer dotychczas czytany zostaje zwolniony z zasobów Czytelni Użytkownika i jest dostępny wyłącznie w Bibliotece po wykupieniu abonamentu lub uzyskaniu uprawnień dostępowych, poprzez uzyskanie stosowego edukodu.

4.4. Publikacje pojawiające się w Czytelni mają określone parametry czasowe i aktualnościowe. 

4.5. Parametry czasowe określają zakres czasowy w jakim można z danego zasobu korzystać lub identyfikują dostępność danej publikacji lub brak jej dostępności.

4.6. Parametry aktualnościowe określają procentowo stopień aktualności treści w danej publikacji. Przy ich obliczaniu i kwartalnym aktualizowaniu, brana jest pod uwagę data publikacji, aktualność w odniesieniu do obowiązujących standardów i przepisów prawa oraz inne czynnika mogące wpływać na aktualność zawartych w publikacji treści.

4.7. W Czytelni przechowywane są także publikacje elektroniczne zakupione przez Użytkownika w Księgarni. W przypadku zakupienia publikacji, użytkownika ma prawo do jej przechowywania i dystrybucji w zakresie określonym przez Wydawcę.

4.8. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia dostępu do Czytelni, ze względy na uwarunkowania techniczne, w tym prace serwisowe, awarie, klęski żywiołowe i inne okoliczności, deklarując niezwłoczne przywrócenie dostępu po usunięciu ww. przyczyn. Żadne ograniczenia dostępu do zasobów Czytelni nie mogą być podstawą do roszczeń odszkodowawczych Użytkownika wobec Administratora lub innych osób.

5. Biblioteka

5.1. W ramach działu Biblioteka, Administrator udostępnia archiwalne zasoby kwartalnika naukowego „Zarządzanie Jakością” oraz numer aktualny czasopisma „Zarządzanie Jakością”.

5.2. Zasoby Biblioteki są udostępniane w postaci trzech abonamentów okresowych (12, 24, 36) zapewniający nieograniczony dostęp do Biblioteki w czasie (odpowiednio): 12 miesięcy, 24 miesięcy, 36 miesięcy. Terminy ww. są liczone od dnia aktywacji usług i wygasają w terminie określonym w pierwszej pozycji w panelu informacyjnym Biblioteki Użytkownika. W przypadku podania daty, termin ten upływa wraz z końcem dnia określonego tą datą, nie wcześniej niż z upływem godziny 23:59.

5.3. Administrator gwarantuje dostępność usługi na poziomie dostępności serwera z zastrzeżeniem możliwości okresowego wyłączania Serwisu, w tym działu Biblioteka, w celu przeprowadzenia stosownych prac technicznych. Utrudnienia w dostępie do części płatnej Serwisu, a w szczególności do Biblioteki nie mogą trwać dłużej niż 24 godziny. W przypadku przekroczenia tego terminu Administrator jest zobowiązany do przedłużenia ważności abonamentu o okres braku dostępności.

5.4. Administrator nie ponosi winy i nie realizuje działań rekompensacyjnych w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof i ataków terrorystycznych. Administrator nie ponosi winy i nie realizuje działań rekompensacyjnych także w przypadku zdarzeń i uwarunkowań technicznych leżących po stronie Użytkownika.

5.5. Prawo dostępu do Biblioteki w ramach danego konta przysługuje wyłącznie Użytkownikowi konta, bez prawa użyczenia, cesji lub innych działań umożliwiających dostęp innej osoby fizycznej niż Użytkownik konta.

 


Data publikacji: 08.12.2016

Ten serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies i akceptację  Polityki prywatności.
2017 © Polski Instytut Jakości. All Rights Reserved