Ładowanie
strony...
Bitdefender 2
Documaster Event Cloud
Centrum Certyfikacji Jakości
Kaspersky Endpoint Security Cloud
Targi EuroLab 2018
Oponeo.pl
Polski Komitet Normalizacyjny
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.
Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera
ilość produktów: suma zamówienia: koszty dostawy:
foto: Polski Komitet Normalizacyjny

VII Dzień Normalizacji Polskiej

źródło: www.pkn.pl 20 maj 2016
0 komentarzy

20 maja, już po raz siódmy, obchodziliśmy Dzień Normalizacji Polskiej. Z tej okazji PKN zorganizował w Warszawie konferencję pt. ,, Bezpieczeństwo w pracy. BHP a normy”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowa Inspekcja Pracy oraz PARP. Partnerem merytorycznym konferencji był Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Konferencję otworzył Tomasz Schweitzer, Prezes PKN i powitał licznie zebranych gości.  Poprosił również o słowo powitalne Daniela Podgórskiego, Zastępcę Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji CIOP oraz Stanisława Tkaczyka, Przewodniczącego Rady Normalizacyjnej przy PKN. 

Następnie głos zabrała Jolanta Kochańska, Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji, która przybliżyła zebranym znaczenie norm w BHP. Odpowiedziała na zasadnicze pytanie: dlaczego BHP stanowi taki ważny temat w normalizacji. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo można uznać wręcz za cel normalizacji. W tym pojęciu mieszczą się takie zagadnienia jak ochrona zdrowia ludzi (pracowników), bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo poszczególnych wyrobów i in. Dla zobrazowania zjawiska przytoczyła dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy w Polsce i na świecie. Nawiązała do Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.  Żeby ograniczyć skalę zjawiska potrzebne są skuteczne narzędzia. Obok prawodawstwa takim skutecznym narzędziem są Polskie Normy, szczególnie normy zharmonizowane. Stosowanie się do zapisów norm zharmonizowanych daje domniemanie zgodności z daną dyrektywą lub dyrektywami.  Prelegentka pokrótce scharakteryzowała KT/PKN, które, w większym lub mniejszym zakresie, zajmują się zagadnieniami BHP.  Na szczęście w tym środowisku dominuje pogląd, że ze stosowania się do wskazań norm wynikają wymierne korzyści.  

Kolejno Daniel Podgórski przedstawił nowe spojrzenie na system zarządzania BHP w projekcie normy ISO/DIS 45001. W swojej prezentacji omówił historię normalizacji w zakresie systemów zarządzania BHP; model systemu zarządzania BHP i strukturę ISO/DIS 45001. Wspomniał, że projekt Normy Międzynarodowej jest opóźniony, jej opublikowanie prawdopodobnie przesunie się na 2017 rok.

Dostosowanie istniejących systemów zarządzania BHP do wymagań nowej normy ISO 45001 będzie wymagać zwrócenia szczególnej uwagi na:

• zapewnienie pełnego i skutecznego współudziału pracowników;
• ocenę ryzyka, jak również szukanie szans jako podstaw do zarządzania BHP;
• odpowiednie stosowanie hierarchii środków ochronnych i zapobiegawczych;
• poprawę efektywności systemu – przede wszystkim przez wdrożenie pomiaru i monitorowania wiodących wskaźników efektywności.

Stwierdził, że certyfikacja SZ BHP nie może i nie powinna być celem samym w sobie. Certyfikat SZ BHP potwierdza zgodność z określonymi procedurami systemu zarządzania, ale nie potwierdza dobrych wyników w zakresie BHP.

W swojej prezentacji przedstawił również wyzwania stojące przed SZ BHP w dobie 4. Rewolucji przemysłowej:

• stanowiska pracy będą podlegać częstym zmianom technologicznym i organizacyjnym wynikającym z dynamiki procesów produkcji;
• zmiany procesów produkcji mogą prowadzić do nieprzewidywalnych fluktuacji parametrów środowiska pracy, a tym samym być źródłem nowych zagrożeń;
• wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników o dużej wiedzy i kompetencjach, zdolnych do wielozadaniowości, a także kreatywnych i innowacyjnych;
• nastąpi zanik prac wykonywanych rutynowo, natomiast pracownicy będą często zmieniać miejsca pracy oraz podejmować różne i niestandardowe  zadania w zależności od potrzeb wynikających z dynamiki zmian procesów.

Ustanowienie normy ISO 45001 zbiega się z początkiem 4. rewolucji przemysłowej, co niesie szczególne wyzwania w zakresie nadążania systemu zarządzania BHP za dynamiką zmian wynikających z fluktuacji parametrów środowiska pracy oraz wykładniczego wzrostu technologii. Jeżeli rozwój technologii przyspiesza, należy przyśpieszyć normalizację w zakresie systemów zarządzania BHP (w innych dziedzinach też).

Kolejni prelegenci skupili się na elementach BHP związanych z różnego rodzaju niebezpieczeństwami występującymi na miejscach pracy. Na początku został poruszony temat jakości powietrza w pracy (Anna Jeżewska, Małgorzata Pośnik - Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP – PIB).  Anna Jeżewska omówiła, jakie choroby związane z nieodpowiednią jakością powietrza mogą dotknąć pracownika. Są to choroby występujące w wyniku narażenia na szkodliwe substancje chemiczne; układu oddechowego (astma) w wyniku reakcji alergicznej na substancję chemiczną;  skóry (egzema) wskutek kontaktu z substancjami drażniącymi; zaburzenia psychoneurologiczne; nowotwory. 

Wyjaśniła, że ekspertyzy najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy opracowuje Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN. Następnie jej wniosek jest kierowany do ministra właściwego ds. pracy i publikowany w formie rozporządzenia. Dzięki Polskim Normom natomiast można określić: 

• sposób pobierania próbki powietrza na stanowisku pracy;
• sposób przygotowania roztworów wzorcowych i sporządzania krzywej wzorcowej;
• sposób przygotowania próbki do analizy (sporządzania roztworu próbki);
• warunki oznaczania zawartości substancji z zastosowaniem określonej techniki analitycznej;
• wzory do obliczania stężenia oznaczanej substancji w 1 m3 badanego powietrza.

Omówiła normy, które są wykorzystywane przy badaniu jakości powietrza na miejscu pracy oraz strategię pobrania próbek powietrza i interpretacji wyników. Wskazała, że PN umożliwiają oznaczanie poszczególnych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy, ilościową ocenę ryzyka chemicznego oraz inicjują działania prozdrowotne – wpływają na poprawę warunków pracy, tym samym zmniejszają liczbę chorób zawodowych.  

Krzysztof Makowski (CIOP – PIB) natomiast skupił się na środkach ochrony indywidualnej w Normach Międzynarodowych.  Przedstawił pokaźną listę komitetów technicznych ISO oraz CEN zajmujących się ŚOI. W przystępny sposób zapoznał zebranych z tym, jak dana instytucja może przystąpić do prac normalizacyjnych. W  prezentacji wiele uwagi poświęcił normom dotyczącym  sprzętu ochrony układu oddechowego.  Przedstawił ich strukturę oraz omówił poszczególne normy z tej dziedziny. Ciekawym wątkiem tego wystąpienia było zaprezentowanie prac laboratoryjno-analitycznych służących temu, aby sprzęt ochronny właściwie chronił pracownika.  Do tego celu niezbędne jest określenie m.in.: tzw. ciężkości pracy, poziomu ochrony, skuteczności filtracji, klasy ochrony. Finałem tych wszystkich zabiegów jest oznakowanie sprzętu (np. masek) wg norm ISO i EN. 

Następnie Grzegorz Owczarek (CIOP) wskazał wyzwania normalizacyjne w kontekście badań i oceny inteligentnych środków ochrony indywidualnej.

W referacie podał definicję ŚOI. Są to „wyroby lub zestawy wykonane na bazie inteligentnych materiałów tekstylnych i/lub zintegrowane z elementami elektronicznymi w celu zapewnienia dodatkowych funkcji pozwalających na interakcję użytkownika ze środowiskiem pracy”.

Jako przykład takich dodatkowych funkcji ŚOI prelegent podał m.in. możliwość monitorowania i pomiaru czynników szkodliwych w środowisku, monitorowanie stanu zdrowia i wydolności organizmu. Jednak dopiero podanie przykładów zastosowania ŚOI należycie zobrazowało ten ciekawy temat. Jako przykłady wymieniono bowiem m.in.: odzież ciepłochronną z systemem aktywnej termoregulacji, bieliznę z układem chłodzenia, przyłbicę spawalniczą z modułem rzeczywistości wzbogaconej. 

W referacie podkreślono znaczenie norm w tej dziedzinie – omówiono poszczególne normy, pomagające rozwiązywać problemy technologiczne. Okazuje się nawet, że istnieje pilna potrzeba dalszych prac normalizacyjnych na rzecz nowych technologii wykorzystywanych w konstrukcji ŚOI.

Natomiast o działaniach Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie nadzoru rynku opowiedział Stanisław Jakubowski (PIP). Na początku autor wyjaśnił kwestię podstawową dla konsumentów, czyli jak należy rozumieć  nadzór rynku. „Oznacza [to] czynności wykonywane i środki stosowane przez organy wyspecjalizowane w celu zapewnienia, że wyroby spełniają wymagania określone w odpowiednim wspólnotowym prawodawstwie normalizacyjnym lub nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.” Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest określenie podstaw prawnych tego procesu oraz wyznaczenie organów uprawnionych do kontroli. Ponadto podstawową sprawą jest ustalenie zakresu kontroli inspektora pracy. Zatem  przedmiotem kontroli jest wyrób, prawidłowość oznakowania oraz dokumentacja techniczna. Wiele uwagi poświęcił omówieniu niebagatelnych możliwości prawnych PIP w ramach nadzoru rynku. W tym kontekście skomentował wyniki kontroli wyrobów przeprowadzonej przez PIP w 2014 r. Podstawą kontroli była zgodność z zapisami 10 Dyrektyw nowego podejścia. Okazuje się, że najwięcej wyrobów – bo aż 994 – skontrolowano na zgodność z Dyrektywą 2006/42/WE d. 98/37/WE maszyny MD.

Na końcu konferencji Prezes PKN dokonał swoistego podsumowania. Z licznych wątków poruszanych na spotkaniu wybrał jeden: korelacja między prawem a normami. Po ponad 20 latach funkcjonowania w Polsce systemu normalizacji dobrowolnej, przekaz ten dotarł do większości producentów. Szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa polski producent wie, że nie musi ale chce stosować się do wskazań Polskich Norm. 

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody PKN – Kompas Normalizacji. Nagroda PKN jest szczególnym wyróżnieniem i może być nadawana osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, polskim i zagranicznym. Kompas Normalizacji przyznaje się  w dowód uznania osiągnięć w zakresie wspierania  normalizacji, w tym m.in. zaangażowania w promocję normalizacji lub szczególny wkład w promowanie systemu normalizacji dobrowolnej. 

W tym roku uhonorowany nagrodą został prof. Stanisław Białas, który już ponad 50 lat jest zaangażowany w działalność normalizacyjną krajową i międzynarodową. W latach 70. brał czynny udział w branżowej komisji normalizacyjnej przemysłu narzędziowego (przy kombinacie VIS), a w latach 80. jej przewodniczył. Od 1994 roku Przewodniczący Normalizacyjnej Komisji Problemowej (obecnie Komitetu Technicznego) nr 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn, reprezentant członka Komitetu Technicznego nr 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego. Aktywny w procesie opracowywania norm. Aktywny uczestnik normalizacji międzynarodowej, w ramach Komitetu Technicznego ISO/TC 213 Specyfikacje wymiarowe i geometryczne oraz weryfikacja wyrobów, ekspert w kilku grupach roboczych.  W latach 1996-2007 przewodniczy Radzie Programowej miesięcznika „Normalizacja”. 

Redaktor: Monika Frankowska

Komentarze

0
Aby dodawać komentarze musisz .
Brak komentarzy

Kalendarz

luty 2018
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień
 • Styczeń
0
Patronat Zaproszenie
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rysunki

Odpowiedzialność społeczna
Definicje jakości
Niż demograficzny
Działania korygująceZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Anonimowi AuditorzyZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
I.S.O.Zarządzanie Jakością 1/2014 (35)
EKGZarządzanie Jakością 2/2012 (28)
ISO 22000Zarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Johnny AuditZarządzanie Jakością 2-3/2015 (40-41)
Metrologia czasuZarządzanie Jakością 1/2013 (31)
Muzeum metrologiiZarządzanie Jakością 2/2014 (36)
Ocena ryzykaZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
NiezgodnościZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Pełnomocnik ds. JakościZarządzanie Jakością 1/2012 (27)
QualitymanZarządzanie Jakością 3-4/2012 (29-30)
RekrutacjaZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Sprężyny z ISOZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
System zintegrowanyZarządzanie Jakością 2/2013 (32)
Wyspa jakościZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Black BeltZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Inherentne właściwościZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Bezpieczeństwo informacjiZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Ten serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies i akceptację  Polityki prywatności.
2018 © Polski Instytut Jakości. All Rights Reserved