Ładowanie
strony...
Bitdefender 2
Kaspersky Endpoint Security Cloud
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.
Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera
Centrum Certyfikacji Jakości
Documaster Event Cloud
Oponeo.pl
Polski Komitet Normalizacyjny
ilość produktów: suma zamówienia: koszty dostawy:

Diagnostyka jakości

Barbara Kopeć 0 komentarzy Diagnostyka Sp. z o.o.

 

W 2018 roku Diagnostyka będzie obchodziła 20-lecie swojego powstania. Obecnie spółka oferuje ponad 2500 testów, zatrudnia ponad 5000 pracowników, prowadzi ponad 130 laboratoriów na terenie całej Polski i do 2017 roku wykonała prawie 65 mln badań dla prawie 8 mln pacjentów. Jak wyglądały początki tej drogi w 1998 roku i z czym trzeba się było na tej drodze zmierzyć?

Zaczęliśmy od jednego laboratorium w Krakowie z pięcioma pracownikami. Zaproponowaliśmy klientom i pacjentom łatwy dostęp do specjalistycznych badań dobrej jakości w nowoczesnej technologii i z szybkim czasem wykonania. Rozpoczęliśmy tworzenie sieci kurierskiej dedykowanej do przewozu materiału biologicznego i własnego informatycznego systemu komputerowego do obsługi sieci laboratoriów. Od początku działalności mierzymy się z wyzwaniem, jakim jest jakość badania laboratoryjnego, którego ostatecznymi odbiorcami, a zarazem weryfikatorami są lekarz oraz pacjent.

Pojęcie najwyższej jakości badań było zawsze tym, co wyróżniało ofertę Diagnostyki, i tym, co przez lata stanowiło kamień węgielny polityki jakości. W polityce bezpieczeństwa można przeczytać następującą deklarację „Naszym głównym atutem jest nasza reputacja”. Co Pani zdaniem wpływa na najwyższą jakość badań, a tym samym jest gwarantem ich rzetelności, bezpieczeństwa pacjenta i buduje reputację organizacji?

Aby badanie laboratoryjne było odpowiedniej jakości, musi być spełnione w jednym czasie wiele warunków na kilku poziomach struktury firmy.

Najważniejszym kryterium są oczywiście ludzie. W Diagnostyce pracują świetni fachowcy, przede wszystkim diagności laboratoryjni, ale także lekarze ze specjalizacjami, często ze stopniem doktora nauk medycznych. W Polsce jest zarejestrowanych ok. 14 tys. diagnostów laboratoryjnych. W Diagnostyce zatrudniamy ich ponad tysiąc. To znakomity zespół, stale się uczący i ciekawy swojej pracy. Nasza dziedzina dynamicznie się zmienia, wręcz gna do przodu. Osiągnięcia medycyny, genetyki, biochemii, ale także informatyki, biologii, chemii i inżynierii są w naszych laboratoriach szybko wdrażane. Obok codziennej – jakże istotnej – pracy nasi diagności są często uczestnikami krajowych i międzynarodowych konferencji. Zapraszani jako eksperci prezentują własne osiągnięcia naukowe w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Kolejny warunek jakości to prawidłowe tzw. czynności preanalityczne. To proces związany z prawidłowym pobraniem materiału (najczęściej krwi) od pacjenta i przygotowaniem do transportu do laboratorium, w tym również właściwe przygotowanie pacjenta do badania. W literaturze podaje się, że nawet 70% błędów laboratoryjnych ma swoją przyczynę właśnie w nieprawidłowościach tej fazy. To są najczęściej błędy ludzkie, które można i należy ograniczyć przez ciągłe i szkolenia.

Szkolimy zatem pacjentów, jak się do danego badania przygotować: czy należy być na czczo, że powinniśmy być wyspani itp. Prowadzimy kompleksowe szkolenia osób pobierających próbki krwi. W Diagnostyce stosujemy do pobierania krwi tzw. system zamknięty, czyli nowoczesne probówki próżniowe. Warto zwrócić uwagę na kolorowe koreczki tych probówek. Nie są one przypadkowe. To międzynarodowy system, wskazujący, do jakich badań należy stosować probówki, aby ustabilizować dany parametr krwi i umożliwić właściwy transport materiału.

Osobnym szkoleniem są zawsze objęte osoby pobierające materiał do badań mikrobiologicznych. Ta dziedzina diagnostyki laboratoryjnej ma na celu wyhodowanie i zidentyfikowanie ewentualnego drobnoustroju chorobotwórczego. Trzeba zatem umiejętnie pobrać materiał i właściwie go zabezpieczyć, aby ten maleńki organizm nie zginął, zanim dotrze do pracowni mikrobiologicznej. W tym wypadku zawsze używamy tzw. podłoży transportowych, które tworzą optymalne środowisko mikrobiologiczne.

Informują Państwo o własnej rozległej sieci kurierskiej do przewozu materiału biologicznego. Dzięki temu docierają Państwo do najmniejszych nawet miejscowości, a tym samym ułatwiają dostęp do badań mieszkańcom. Nie muszą już oni dojeżdżać do przychodni kilkadziesiąt kilometrów, najczęściej na czczo. A jak taki transport jest zorganizowany?

Transport materiału w Diagnostyce jest pilnie nadzorowany: materiał przewożony jest w specjalnych pojemnikach z kontrolą temperatury i czasu transportu zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Naszą sieć kurierską tworzy blisko 300 dedykowanych samochodów, ich trasy są stale monitorowane, coraz częściej z wykorzystaniem satelitarnego systemu nawigacji. Transport zorganizowaliśmy z dopełnieniem wszystkich wymogów przewidzianych przepisami międzynarodowej konwencji o przewozie m.in. materiałów biologicznych.

A jak Diagnostyka spełnia nadzór nad jakością badania w swoich laboratoriach?

Po dotarciu do laboratorium materiał jest starannie weryfikowany pod kątem jego przydatności do analizy. Poprawna weryfikacja uruchamia kolejny etap pracy, który już bezpośrednio prowadzi do uzyskania wyniku. Laboratoria Diagnostyki stosują jedne z najnowocześniejszych urządzeń medycznych, jakimi są analizatory diagnostyczne. Są to w pełni zautomatyzowane maszyny, które pracują pod kontrolą wyrafinowanych systemów informatycznych, sprawujących kontrolę nad materiałem biologicznym. To, co analizatory wykażą jako wynik badania, wymaga pełnej i świadomej kontroli diagnosty laboratoryjnego. Na ten proces składają się codzienne czynności kontrolne i kalibracyjne, które pozwalają stwierdzić, czy wynik pokazany przez analizator jest poprawny. Nazywamy to kontrolą wewnątrzlaboratoryjną. Diagnosta na tej podstawie dopuszcza analizator do pracy.

W Diagnostyce stworzyliśmy własny unikalny centralny system nadzoru nad wynikami tej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Ma on na celu wprowadzanie ewentualnych działań naprawczych dla zabezpieczenia jakości badań.

Osiągnięcia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej prezentowaliśmy na konferencji w Antwerpii w 2016 roku. Po technicznym wykonaniu badania następuje jedna z najważniejszych czynności w laboratorium, czyli zatwierdzenie wyniku przez diagnostę laboratoryjnego. Zgodnie z obowiązującym prawem tylko osoba posiadająca ten tytuł może podpisać wynik i przekazać go pacjentowi oraz lekarzowi. Diagnosta, podpisując wynik, bierze pod uwagę wiele aspektów. Oprócz sprawdzenia, czy proces oznaczenia przebiegł pomyślnie i warunki preanalityczne były dochowane, należy uwzględnić poprzednie wyniki pacjenta. Zatwierdzanie wyniku w Diagnostyce odbywa się całkowicie w systemie informatycznym z zastosowaniem podpisu elektronicznego.

Bardzo ważną częścią pracy diagnosty jest nadzorowanie tzw. parametrów krytycznych i wyników patologicznych. Gdy takie wyniki są stwierdzone, diagnosta kontaktuje się z lekarzem zlecającym lub z pacjentem, aby podjęli niezbędne działania w celu ratowania zdrowia i życia pacjenta.

Zatwierdzenie wyniku nie oznacza zakończenia pracy. Laboratoria przechowują (bankują) większość materiału przez 24–48 godzin. W niektórych przypadkach zamrożona surowica jest przechowywana przez kilka miesięcy w celu np. powtórnego wykonania badania lub poszerzenia diagnostyki o dodatkowe badania z tej surowicy. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich badań i wszystkich materiałów.

W Polsce badania laboratoryjne wykonywane są często na życzenie pacjenta. Jak pacjent ma stwierdzić, które laboratorium „jest dobre”? I czy badanie, którego potrzebuje, w wybranym przez niego laboratorium będzie odpowiedniej jakości?

Jednym z najlepszych mierników jakości badań, stosowanym szeroko na świecie, są wyniki tzw. zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Polega ona na wysyłaniu do laboratoriów odpowiedniego materiału kontrolnego, w którym należy wykonać określone badanie w określonym czasie, a wynik odesłać do organizatora takiej kontroli. W Polsce są nimi: Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi oraz Centralny Ośrodek Badań Jakości w Mikrobiologii. Ośrodki te są założone, nadzorowane i finansowane przez ministra zdrowia od 1997 roku. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna jest obligatoryjna dla wszystkich laboratoriów medycznych w Polsce i reguluje ją ustawa o diagnostyce laboratoryjnej.

Diagnostyka sp. z o.o. wraz z innymi firmami diagnostycznymi od kilku lat stara się o przypomnienie i podniesienie znaczenia wyników kontroli zewnątrzlaboratoryjnej jako obiektywnego wskaźnika jakości badań wykonywanych w konkretnym laboratorium. Uważamy, że oceny te powinny być jawne (np. publikowane na stronach internetowych ośrodków). Laboratoria, których oceny są niezadowalające, powinny wdrożyć działania naprawcze, a ich brak powinien skutkować np. zakazem wykonywania danego badania. Byłby to de facto system licencjonowania laboratoriów medycznych prowadzony pod nadzorem ministra zdrowia, który to system niewątpliwie spowodowałby wzrost jakości badań. Diagnostyka obejmuje kontrolą zewnątrzlaboratoryjną wszystkie swoje laboratoria, a uzyskane wyniki podlegają wewnętrznemu nadzorowi.

Z zadowoleniem przyjęliśmy zatem inicjatywę ministra zdrowia, który powołał specjalny zespół ekspertów w celu opracowania nowej, poszerzonej formuły działania ośrodków. Mamy nadzieję, że wypracowane zmiany będą służyły pacjentom i lekarzom.

A jak system budowania i nadzorowania jakości badań laboratoryjnych jest zorganizowany w innych krajach europejskich?

We wszystkich krajach laboratoria medyczne są zobowiązane do prowadzenia zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań, a uzyskane oceny są pilnie nadzorowane przez właściwe organizacje rządowe organizatorów kontroli. Utrzymujące się negatywne oceny mogą być dla takich laboratoriów bardzo dotkliwe.

Ponadto w krajach europejskich obowiązuje norma PN-EN ISO 15189:2013-05: Laboratoria medyczne. Wymagania dotyczące jakości i kompetencji, którą wprowadzono także w Polsce. Jest to kompleksowy zbiór wytycznych, które szczegółowo opisują i standaryzują organizację pracy samego laboratorium, jak i otoczenia przed- i postlaboratoryjnego. Wdrożenie normy ISO 15189 nie jest w Polsce obligatoryjne. W innych krajach europejskich norma ta jest często wymagana jako podstawa kontraktowania badań laboratoryjnych przez płatnika.

Laboratoria Diagnostyki posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, które znane jest ze swojego rygorystycznego podejścia, co z jednej strony przekłada się na wzrost jakości, ale z drugiej nakłada pewne ograniczenia na laboratorium. Jak Pani ocenia tę współpracę i jej efekty?

Wdrożenie wspomnianej normy przez polskie laboratorium medyczne potwierdzane jest certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) poprzedzonym audytem. Jest to jedna z najbardziej szczegółowych i fachowych kontroli, jakim poddawane jest laboratorium. Wiemy o tym, gdyż uzyskaliśmy certyfikaty w sześciu laboratoriach i – co ważniejsze – utrzymujemy je od kilku już lat. Staramy się przy każdym kolejnym audycie poszerzać zakres akredytacji. Szczegóły na temat naszych certyfikatów znajdują się na stronie PCA.

Uzyskanie certyfikatu potwierdza jakość badań, ale także wieloaspektową dobrą organizację pracy laboratorium. Wypracowane zasady i procedury są przenoszone na inne nasze laboratoria w kraju. Jest to jednak proces trudny i kosztowny. W Polsce na liczbę ok. 1600 laboratoriów medycznych certyfikat uzyskało 13, w tym 9 to ośrodki prywatne.

Posiadamy także certyfikat PCA wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2008: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących dla badań laboratoryjnych niemedycznych.

To nie jedyne certyfikaty, jakie posiada Diagnostyka. Od lat posiadają Państwo certyfikat ISO 9001:2008, wdrożyli Państwo normę ISO 14001.

Nie zdobywamy certyfikatów dla sportu! Praca nad wdrożeniem normy potwierdzona certyfikatem zwyczajnie się opłaca.

Pierwszą normą wdrożoną przez Diagnostykę jest PN-EN ISO 9001:2008: Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Dotyczy ona procesów zarządczych i jest naszą „mapą drogową” w kierowaniu siecią laboratoriów w kraju. Prowadząc tak różnorodne laboratoria medyczne na terenie całej Polski oraz mając tak rozległą sieć kurierów i kilkaset punktów pobrań, musimy stosować nowoczesny, a przede wszystkim wydolny system zarządzania i nadzoru. System zarządzania jakością w naszej organizacji jest bardzo rozległy, ale sterowny i elastyczny. Opracowaliśmy, wdrożyliśmy i nadzorujemy centralnie 373 dokumentów, w tym: 3 księgi jakości, 8 polityk jakości, 58 procedur ogólnych, 193 procedury badawcze, 111 instrukcji stanowiskowych! A drugie tyle dokumentów jest nadzorowane regionalnie. To nie jest biurokracja ani tym bardziej kurzące się segregatory z żółknącymi papierami. To realne narzędzia pracy dla wszystkich pracowników. Mamy systematyczne audyty wewnętrzne i zewnętrzne, które ciągle mobilizują pracowników do przestrzegania przyjętych procedur. Wiele już razy znajomość procedury albo przynajmniej świadomość, gdzie ją można szybko znaleźć, pomogła podczas kontroli, w usprawnianiu działania laboratoriów, a także w rozwiązaniu problemu.

Natomiast decyzja o wdrożeniu PN-EN ISO 14001:2015: Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania była podyktowana rosnącą świadomością gospodarki odpadami, które laboratorium wytwarza. O ile odpady medyczne są od lat ściśle nadzorowane, o tyle pozostałe odpady wymagają segregacji i świadomej utylizacji.

Jako jedna z nielicznych organizacji na polskim rynku Diagnostyka posiada certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001. Wydawałoby się, że w branży medycznej czy analitycznej powinien być to standard niezwykle popularny, a tak nie jest. Nie wiem, jaka jest przyczyna braku tej popularności, ale chciałbym przede wszystkim zapytać, co było motorem podjęcia decyzji o wdrożeniu tego standardu w Diagnostyce i jaki ma on wpływ na Państwa organizację oraz jej klientów.

Wykonując wiele milionów badań rocznie, Diagnostyka przetwarza ogromne ilości danych wrażliwych, które tworzy połączenie danych osobowych pacjentów z ich danymi medycznymi. Dane te przetwarzamy w systemach informatycznych, ale także w sposób tradycyjny (m.in. poprzez wyniki papierowe) i ich ochrona jest naszym priorytetem.

Warto wiedzieć, że najwięcej incydentów z wyciekiem danych jest spowodowanych prostymi błędami użytkowników, np. pozostawianiem bez nadzoru wydruków wyników, umożliwieniem dostępu osób nieuprawnionych do pomieszczeń, a w warstwie informatycznej np. brakiem ochrony własnego hasła do systemu czy niezabezpieczeniem komputera osobistego.

Norma ISO 27001 zwraca uwagę właśnie na takie, wydawałby się banalne, ale brzemienne w skutkach zachowania pracowników i wymusza nadzór nad organizacją pracy. Aby spełnić wymagania normy, często trzeba zmienić przyzwyczajenia i pozorne „ułatwienia” codziennych czynności. Współpracując od lat z naszymi kontrahentami, obserwujemy stały wzrost ich zrozumienia, czym są dane wrażliwe i znaczenia ich ochrony wprowadzanej przez Diagnostykę. Widzę, że czują się bezpieczni, przekazując dane osobowe swoich pacjentów Diagnostyce, która dba o ich bezpieczeństwo, chociaż niektóre z procedur mogą wydawać się uciążliwe.

Na stronach internetowych Diagnostyki można znaleźć następującą informację: „Grupa Diagnostyka stworzyła i wdraża najnowocześniejszy laboratoryjny system informatyczny, który wspiera zarządzanie laboratorium oraz procesem analitycznym na niespotykanym do tej pory poziomie”. Chodzi tutaj o system e-lab. Proszę o jego przybliżenie.

Diagnostyka od początku swojej działalności postawiła na własne rozwiązania informatyczne do obsługi laboratorium medycznego, ale także innych części przedsiębiorstwa. Mamy własny pion IT wraz z Działem Tworzenia Oprogramowania. Podstawowym systemem jest autorski system informatyczny do obsługi sieci laboratoriów medycznych e-lab, który ciągle rozwijamy, dostosowując go do potrzeb rozwijającej się firmy i sieci laboratoriów.

Zadaniem laboratorium medycznego jest wykonanie badania dobrej jakości i w jak najszybszym czasie − uzasadnionym technologicznie − i dostarczenie go pacjentowi i lekarzowi w bezpieczny sposób. Z systemem e-lab docieramy do ponad 500 punktów pobrań, do wszystkich 130 laboratoriów, z których znakomita większość pracuje w systemie całodobowym. Każde badanie wymaga przechowywania w bazie kompletnej informacji o całym procesie oznaczenia, zakończonym wynikiem. Dzięki temu system e-lab mocno wspomaga działania projakościowe – diagnosta, podpisując wynik, ma natychmiastowy wgląd w informację o każdym etapie oznaczenia. System wspomaga także diagnostę dzięki specjalnym algorytmom – to m.in. system „flaguje” wyniki niemieszczące się w wartościach referencyjnych, wskazując, że taki wynik wymaga szczególnego namysłu przed podpisaniem. Pokazuje diagnoście także poprzednie wyniki pacjenta (o ile miał wcześniejsze wyniki badań wykonane w naszym laboratorium), wspomagając ocenę bieżącego wyniku. 

Myśląc o szybkim i bezpiecznym dostępie do wyniku, stworzyliśmy de facto „rekord pacjenta”, w którym przechowujemy wyniki danego pacjenta wykonane w dowolnym laboratorium Diagnostyki. Wyniki są dostępne natychmiast po złożeniu pod nim elektronicznego podpisu diagnosty laboratoryjnego. W efekcie lekarze nie czekają na wydruki papierowe wyników – dostarczamy wyniki elektronicznie do lekarzy i przychodni zlecających. W szpitalach, w których prowadzimy laboratoria w ramach outsourcingu, standardem jest integracja informatycznych systemów szpitalnych z e-labem w laboratorium. Wymiana zleceń i wyników jest wyłącznie elektroniczna.

Poza standardowymi badaniami Diagnostyka popularyzuje i rozwija metody wysoko zaawansowane. Posiadają Państwo pracownię badań biologii molekularnej, a od kilku lat rozwijana jest unikalna oferta diagnostyki autoimmunologicznej. Proszę o przybliżenie czytelnikom tych inwestycji i tej oferty.

Diagnostyka laboratoryjna, jak już wspomniałam, jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin z zakresu medycyny. U podstaw tego procesu leżą: odkrycia naukowe, nowoczesne technologie i stosunkowo szybki dostęp do nich. Jednym z fundamentów Diagnostyki było czerpanie z tej wiedzy i osiągnięć technologicznych. Z jednej strony specjaliści Diagnostyki wskazywali trendy w nowoczesnym rozpoznawaniu chorób, z drugiej strony szeroko współpracowaliśmy z wiodącymi producentami aparatury. Owocem takiego podejścia było już na początku uruchomienie pracowni, w których diagnozowano choroby autoimmunologiczne. W tej dziedzinie staliśmy się rozpoznawalnym i jednocześnie godnym zaufania partnerem dla klinicystów. Choć prowadzimy dwie bardzo nowoczesne pracownie diagnostyki chorób autoimmunologicznych w Krakowie i w Warszawie, to część badań z tego zakresu wykonują wszystkie nasze laboratoria.

Podobnie stało się z badaniami alergologicznymi, dzięki Diagnostyce stały się powszechnie dostępne dla lekarzy i pacjentów. Niewątpliwie przełomowym wydarzeniem było oferowanie pierwszych testów genetycznych przez Diagnostykę. Dzisiaj w pracowni badań biologii molekularnej prowadzimy rutynową diagnostykę z zakresu wirusologii, bakteriologii i chorób dziedzicznych. Wykonujemy także badania z obszarów nutrigenetyki, farmakogenetyki czy onkogenetyki. Pod tymi trudnymi nazwami kryją się testy genetyczne przydatne w ustaleniu genetycznych podstaw przyswajania i metabolizowania składników odżywczych przez organizm. Odpowiadamy na pytania: Jak organizm wydajnie radzi sobie z przyswajaniem i metabolizowaniem składników odżywczych? Czy sprawnie neutralizuje toksyny? A w końcu: Czy jest podatny na starzenie? W genach może też być zapisane zwiększone prawdopodobieństwo zapadnięcia na określone choroby, w tym nowotwory. Warto podkreślić, że badania te wykonujemy w naszych pracowniach, a do niedawna można je było wykonać jedynie w laboratoriach w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych.

Na liście rekomendacyjnej Diagnostyki znajduje się kilkaset organizacji. W jednym z listów referencyjnych można przeczytać taką wypowiedź dyrektora jednego z dolnośląskich szpitali „Inwestycje prowadzone przez Diagnostykę stwarzają dla mnie idealną sytuację – mam nowoczesne laboratorium, bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych przez szpital”. Dlaczego zwróciłem na to uwagę? Moim zdaniem wypowiedź ta oddaje znakomicie potencjał oferty Państwa organizacji, z której korzystają nie tylko osoby fizyczne,lecz także duże specjalistyczne szpitale.

Od lat prowadzimy laboratoria szpitalne, które obejmujemy po wygraniu konkursu ofert na świadczenia z diagnostyki laboratoryjnej organizowane przez dyrekcje poszczególnych szpitali. Prowadzimy laboratoria w instytutach, szpitalach klinicznych, wojewódzkich, a także w małych szpitalach powiatowych i miejskich na terenie całej Polski. Najdłuższa ciągła współpraca ze szpitalem trwa już ponad 12 lat. Przekazanie szpitalnego laboratorium medycznego Diagnostyce zazwyczaj oznacza dla szpitala remont pomieszczeń laboratorium, wymianę analizatorów, kompleksową informatyzację, a także poszerzenie dostępności badań, zwłaszcza wysokospecjalistycznych, przy zdecydowanym skróceniu czasu oczekiwania na wynik. Wprowadzamy w laboratorium nasze systemy jakości i intensywnie szkolimy personel.

Jakość laboratoriów outsourcingowych została wysoko oceniona przez Najwyższą Izbę Kontroli. Działania te były częścią ogólnopolskiej kontroli NIK pt. „Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej”. Wystąpienia pokontrolne NIK stanowią dla nas kolejne potwierdzenie doskonałych efektów w procesie dbałości o najwyższą jakość świadczonych badań i usług.

Niedawno ukazał się kolejny numer Państwa magazynu „Diagnostyka ZDROWIA”. Diagnostyka została partnerem ogólnopolskiego programu walki z cholesterolem „Proaktywnie dla serca”, a wkrótce miną dwa lata uczestnictwa Diagnostyki w programie PREVFNAIT, prowadzonym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie w ramach polsko-norweskiej współpracy naukowej. W tych trzech przedsięwzięciach widać nie tylko aktywność organizacji, ale także jej społeczną odpowiedzialność. Czy to tylko kolejne inicjatywy, czy też część większego planu?

„Diagnostyka – więcej niż wynik” to nasze motto i tak myślimy. Badania laboratoryjne to wczesna i precyzyjna profilaktyka zdrowia. Każdy z nas powinien pamiętać, aby raz w roku wykonać podstawowe badania laboratoryjne. Powinniśmy wyrobić sobie taki nawyk i namówić do badań najbliższych. A ponieważ nie jest to powszechna praktyka, chętnie uczestniczymy w programach prozdrowotnych, których elementem są badania laboratoryjne. Organizujemy własne kampanie – jest ich wiele i są różnorodne, a szczegóły można znaleźć na naszej stronie www.diag.pl.

Dbamy także o naszych najmłodszych pacjentów. Szkolimy personel pobierający krew od dzieci, także noworodków. Staramy się, aby punkty pobrań były przyjazne dla dzieci i rodziców. Dlatego nie mogliśmy odmówić współpracy z Instytutem Hematologii Transfuzjologii w Warszawie przy programie PREVFNAIT. Ten program to jak szukanie igły w stogu siana. Mając jednak tyle punktów pobrań i kontakt z wieloma lekarzami, udało się znaleźć mamy, których nienarodzone dzieci mogły otrzymać konieczną pomoc i urodzić się w pełni zdrowe.

Wspomniany rok 2018 to 20. urodziny Państwa organizacji. Czy rocznica ta wiąże się z jakimiś szczególnymi planami lub przedsięwzięciami?

To dopiero za rok! Przed nami jeszcze tyle badań do zrobienia! Ale coś wymyślimy, na pewno!

31 marzec 2017
Polski Komitet Normalizacyjny

Rozmówca: Barbara Kopeć

Tagi

Diagnostyka, mikrobiologia, laboratorium, pacjent, e-Lab, zdrowie

Publikacje powiązane

Zarządzanie Jakością 1-2/2017 (47-48)

Redaktor: Stanisław Drozd

Komentarze

0
Aby dodawać komentarze musisz .
Brak komentarzy

Kalendarz

marzec 2018
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień
 • Styczeń
 • Luty
0
Patronat Zaproszenie
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rysunki

Odpowiedzialność społeczna
Definicje jakości
Niż demograficzny
Działania korygująceZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Anonimowi AuditorzyZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
I.S.O.Zarządzanie Jakością 1/2014 (35)
EKGZarządzanie Jakością 2/2012 (28)
ISO 22000Zarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Johnny AuditZarządzanie Jakością 2-3/2015 (40-41)
Metrologia czasuZarządzanie Jakością 1/2013 (31)
Muzeum metrologiiZarządzanie Jakością 2/2014 (36)
Ocena ryzykaZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
NiezgodnościZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Pełnomocnik ds. JakościZarządzanie Jakością 1/2012 (27)
QualitymanZarządzanie Jakością 3-4/2012 (29-30)
RekrutacjaZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Sprężyny z ISOZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
System zintegrowanyZarządzanie Jakością 2/2013 (32)
Wyspa jakościZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Black BeltZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Inherentne właściwościZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Bezpieczeństwo informacjiZarządzanie Jakością 1/2016 (43)

Reklamy

Roleski
Rodzinna firma ze 100% polskim kapitałem, jej strategia jest nierozerwalnie związana z dbałością o jakość i bezpieczeństwo produktów.
Polski Komitet Normalizacyjny
Wybrane korzyści płynących ze stosowania norm: normy gwarantują bezpieczeństwo, normy oferują praktyczną wiedzę, normy ułatwiają dostęp do rynku.
S-Net (internet)
S-NET to dostawca nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych, doceniających kompleksowe usługi najwyższej jakości.
S-Net (kompleksowość)
S-NET to dostawca nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych, doceniających kompleksowe usługi najwyższej jakości.
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.
Berendsen Textile Service jest europejskim liderem z ponad 150-letnią tradycją. W Polsce działamy od 1996 r. Zaufało nam ponad 12 000 klientów.
BPIC
Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji - akredytowana jednostka certyfikacyjna, przedstawiciel francuskiej firmy AFNOR i organizacja godna zaufania.
Oponeo
Oferujemy bogaty wybór opon letnich, zimowych oraz całorocznych. U nas znajdziesz opony na każdy sezon do niemal każdego typu pojazdu.
Documaster Event Cloud II
Documaster Event Cloud to mobilna konferencja oraz innowacyjne podejście do relacji z klientami. Drukuj, skanuj, przesyłaj mobilnie!
Bitdefender 1
Wybierz program Bitdefender 2018 i zyskaj najlepszą ochronę przed wszystkimi cyber-zagrożeniami. Jest z nami pond 500 milionów użytkowników.
Ten serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies i akceptację  Polityki prywatności.
2018 © Polski Instytut Jakości. All Rights Reserved