Ładowanie
strony...
Bitdefender 2
Kaspersky Endpoint Security Cloud
Oponeo.pl
Polski Komitet Normalizacyjny
Documaster Event Cloud
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.
Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera
Centrum Certyfikacji Jakości
ilość produktów: suma zamówienia: koszty dostawy:

Systemy zarządzania jakością w organizacjach

Jerzy Szkoda
0 komentarzy Janusz Płaczek

Na półkach księgarskich ukazała się interesująca monografia z zakresu kwalitologii a bliżej zarządzania jakością. Jest to współczesne kompendium wiedzy niezbędne dla kierownictwa i pracowników organizacji w zakresie kształtowania jakości wyrobów i usług oraz ich oceny. Jest ona oparta na wynikach studiów literaturowych oraz m.in. analizach osobistych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, w których podjęto działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością.

Autorem książki jest nestor polskiej szkoły zarządzania jakością w obszarze eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych płk rez. prof. dr hab. inż. Jerzy Szkoda. Absolwent WAT. Były Komendant Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku działającego w strukturach MON. Przez lata związany z kształceniem młodzieży z zakresu nauk technicznych i logistyki. Autor kilku książek i podręczników z obszaru: logistyki, zarządzania jakością, sterowania jakością i skuteczności jakościowej procesów produkcyjnych. Auditor i doradca w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością w organizacjach. Czynny uczestnik wielu konferencji i szkoleń z obszaru m.in. normalizacji systemów zarządzania. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji. Kierownik Zakładu Normalizacji i Zarządzania Jakością w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Celem tej interesującej publikacji jest "analiza form, funkcji i zasad zarządzania jakością, opracowanie modelu systemu zarządzania jakością w organizacji, opisanie procesów i tworzenia jakości wyrobów i usług, scharakteryzowanie aspektów normalizacji systemów zarządzania jakością, przedstawienie działań we wdrażaniu i certyfikacji systemu zarządzania jakością, wskazanie narzędzi i metod wspomagających zarządzanie jakością w organizacji, analiza kosztów jakości oraz przedstawienie kontekstu odpowiedzialności dostawców za jakość wyrobów" (s. 11). Myśl ta towarzyszy Czytelnikowi od wstępu do podsumowania.

Konstrukcja pracy jest przejrzysta - osiem rozdziałów merytorycznych oraz wstęp i podsumowanie które mają wymiar metodologiczny. Rozdziały dotyczą zasadniczych problemów mieszczących się w teorii, jak i praktyce zarządzania jakością w różnego typu organizacjach. Charakteryzuje je bogactwo treści oraz logiczne i kompleksowe ujęcie. Podane tu wiadomości zostały bardzo dobrze usystematyzowane i barwnie opisane przywołując zarówno tabele, jak również rysunki. Szkoda tylko, że zabrakło ich spisu na końcu dzieła co przyczyniłoby się do lepszej percepcji prezentowanego materiału.

Rozdział pierwszy to teoria problemu poświęcona zarządzaniu jakością. Mamy tu wyjaśnione główne pojęcie pracy - jakość i zarządzanie jakością. Dalej jest mowa o wartościowaniu jakości jej funkcji i formach zarządzania jakością w organizacji. Zwraca uwagę podany przykład z praktyki odnoszący się do oceny jakości procesu (s. 21) oraz sprecyzowany ogólny model przedmiotowych badań (polityka jakości, cele dotyczące jakości, struktura organizacji, procesy, dokumentacja, zasoby, zasady zarządzania jakością i kultura jakości (s. 37-39).

Przedmiotem dociekań drugiego rozdziału są zasady zrządzania jakością w organizacjach. Autor wychodzi tu od orientacji na klienta. Szczegółowo omawia relacje: zrozumienie wymagań klienta, zrealizowanie wymagań klienta oraz ocenę satysfakcji klienta. Słusznie uwypuklone tu zostają związki organizacji z klientem (s. 45-46). Całość opatrzona jest dwoma przykładami z firm odnoszącymi się do analizy celów strategicznych i operacyjnych (s. 49-51) oraz ujęcia systemowego procesów zarządzania jakością (s. 61).

Główny wysiłek kolejnego rozdziału skierowany jest na zapewnienie jakości wyrobów i usług w procesach ich realizacji. Całość została podzielona na trzy klasyczne punkty tj. kształtowanie jakości wyrobów i usług w procesach ich realizacji, planowanie jakości oraz ryzyko związane z zapewnieniem ich jakości. Daje się tu wyczuć podejście do kształtowania jakości jako tworzenie wartości dodanej tych procesów, czyli nadawaniu im w kolejnych fazach ich tworzenia określonych cech i właściwości, zgodnych z określonymi wymaganiami - celami dotyczącymi jakości (s. 75). W tym obszarze tworzone są m.in. stosowne procedury, wymagania, plany oraz algorytmy postępowania w firmie.

W opracowaniu bardzo szeroko potraktowano wątek normalizacji systemów zarządzania - rozdział czwarty. Z kart tej książki dowiemy się m.in. o: znaczeniu procesów normalizacji w działalności gospodarczej, zarządzaniu jakością wg normy ISO 9001 i w wybranych branżach (przemysł spożywczy, przemysł motoryzacyjny, wyroby obronne, przemysł lotniczy, branża telekomunikacyjna, w przemyśle wyrobów medycznych). Dodatkowo treść obejmuje analizę systemu zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji. Całość ujęta w końcowym punkcie w postaci - integracja systemów zarządzania, gdzie Autor próbuje łączyć elementy trzech norm: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania BHP. Wskazuje tu na wymierne korzyści (ekonomiczne, organizacyjne i społeczne) takiego podejścia (s. 216-218).

"Weryfikacja i certyfikacja systemów zarządzania jakością w organizacji" to tytuł rozdziału piątego. W części tej książki znajdziemy merytoryczne dociekania związane z: przesłankami wdrażania analizowanego systemu, jego fazami działania we wdrażaniu w organizacji, dokumentacji, certyfikacji, kształtowaniem kultury jakości w organizacji i doskonaleniem systemu zarządzania jakością Kaizen. Podoba mi się przyjęty podział kultury jakości w organizacji na szczeblu: operacyjnym, taktycznym i strategicznym (s. 262-263). Z treści dowiemy się o czynnikach kształtowania motywacji pracownika oraz ich zakłóceniach. Za przemawiające i wielce trafne uznaję wyszczególnienie zachowań i interakcji w różnych postawach kierownictwa wobec pracowników (agresywność, uległość i asertywność - s. 271). Dobrze się stało, że Autor ujął w kolejnym rozdziale zagadnienia związane z wybranymi narzędziami i metodami wspomagającymi zarządzanie jakością w organizacjach. W sposób metodyczny przedstawił zarówno narzędzia służące do zbierania i analizy danych (arkusz kontrolny, histogram, diagram Ishikawy, diagram Pareto-Lorenza, diagram korelacji, schemat blokowy) oraz wykorzystywanych w technikach organizatorskich (diagram współzależności, diagram systematyki, diagram macierzowy, macierzowa analiza danych, plan działania, diagram strzałkowy). Za wartościowe ujęcie zaliczam przywołanie w tym przypadku kilku przykładów praktycznych i ich omówienie. Sporo miejsca zostało poświęcone na charakterystykę kilku metod wspomagających zarządzanie jakością w obszarze planowania usług i projektowania wyrobów oraz realizacji usług i produkcji wyrobów (ppkt 6.2.). Występują tu często: tabele, rysunki, algorytmy czy wzory.

Najkrótszym rozdziałem omawianej pracy jest dotyczący ekonomicznych aspektów zarządzania jakością w organizacji - siódmy (21 stron). Mamy tu omówione zarówno koszty jakości ponoszone przez organizację oraz zarządzanie kosztami jakości w organizacji. Za wielce trafne uznaję rysunki: 7.3. Relacje: koszty jakości - poziom jakości oraz 7.5. Kształtowanie się kosztów jakości w strategii innowacji. Przemawiające są argumenty mówiące o dziesięciokrotności kosztów usuwania błędów w poszczególnych fazach cyklu życia wyrobu lub usługi (s. 398). Sugestywne jest ujęcie widocznych i niewidocznych kosztów jakości w postaci "góry lodowej" - rysunek 7.8.

Ostatni rozdział - słusznie został poświęcony odpowiedzialności dostawców za jakość wyrobów w świetle uregulowań Unii Europejskiej. J. Szkoda wychodzi z zasad Karty Praw Konsumenta, czyli: prawa do pełnej informacji o cechach i skutkach działania wyrobu, prawa do bezpieczeństwa użytkowania wyrobu, prawa do odszkodowania za doznane szkody spowodowane wadami wyrobu, prawa wyboru oraz prawa do organizowania zbiorowych działań dla ochrony swych interesów. Dalej jest scharakteryzowana koncepcja nowego podejścia (zasady, dyrektywy, odpowiedzialność producenta, znakowanie CE, nadzór rynku) i globalnego podejścia (ocena zgodności wyrobów, jednostki notyfikowane). Wreszcie widnieje opis odpowiedzialności prawnej i administracyjnej dostawcy za jakość wyrobów (reklamacja, rękojmia, gwarancja oraz prezentacja stosownych urzędów i organów rządowych).

Bibliografia ujęta jest na 7 stronach. Znalazły się tu zarówno: pozycje zwarte, akty prawne i artykuły. Zdecydowana większość pozycji pochodzi z XXI wieku. Część podanej literatury jest obcojęzyczna.

Do niewątpliwych zalet opiniowanej pracy zaliczam:

- zwrócenie uwagi na szereg elementów które kształtują system zarządzania jakością w organizacji, jak: strategia, polityka i cele dotyczące jakości, struktury, zasady zarządzania, procesy, procedury, kultura jakości oraz zasoby niezbędne dla zapewnienia jakości,

- kompleksowe połączenie teorii i praktyki zarządzania jakością w organizacji w zwarty i przystępnie udostępniony system wiedzy,

- wyartykułowanie współczesnych zasad zarządzania jakością, narzędzi i metod badawczych pozwalających ukierunkować wiedzę dla menadżerów w omawianej problematyce, tak aby uzyskać praktyczny efekt w poprawie zarządzania jakością w organizacji. W całości pracy znalazłem kilka drobnych błędów literowych, interpunkcyjnych czy technicznych.

W sumie dobrą rekomendacją polecanej książki jest wykonana recenzja wydawnicza dzieła przez takich profesorów z WAT jak: dr hab. inż. Marian Brzeziński i dr hab. inż. Zdzisław Kurasiński. Szczerze zachęcam do sięgnięcia do tej pozycji nauczycielom akademickim, studentom, jak również kierowniczej kadrze, dla których problemy zarządzania jakością w organizacji są niezbędną wiedzą w ich poznaniu, wdrażaniu i doskonaleniu. Autorowi gratuluję bardzo pożytecznej i potrzebnej publikacji. Wierzę, że będzie często cytowana w literaturze przedmiotu co przyniesie splendor jej Autorowi prof. Jerzemu Szkodzie, jak również wydawnictwu Instytutowi Transportu Samochodowego.

28 czerwiec 2015
Polski Komitet Normalizacyjny

Tagi

Kwalitologia, zarządzanie jakością, satysfakcja klienta, jakość wyrobu, normalizacja, analiza danych

Autor: Jerzy Szkoda

Dane techniczne

Tytuł: Systemy zarządzania jakością w organizacjach
Autor: Jerzy Szkoda
Rok publikacji: 2015
Objętość: 459 stron
Wersja: papierowa

Recenzent: Janusz Płaczek

Komentarze

0
Aby dodawać komentarze musisz .
Brak komentarzy

Kalendarz

marzec 2018
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień
 • Styczeń
 • Luty
0
Patronat Zaproszenie
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rysunki

Odpowiedzialność społeczna
Definicje jakości
Niż demograficzny
Działania korygująceZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Anonimowi AuditorzyZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
I.S.O.Zarządzanie Jakością 1/2014 (35)
EKGZarządzanie Jakością 2/2012 (28)
ISO 22000Zarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Johnny AuditZarządzanie Jakością 2-3/2015 (40-41)
Metrologia czasuZarządzanie Jakością 1/2013 (31)
Muzeum metrologiiZarządzanie Jakością 2/2014 (36)
Ocena ryzykaZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
NiezgodnościZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Pełnomocnik ds. JakościZarządzanie Jakością 1/2012 (27)
QualitymanZarządzanie Jakością 3-4/2012 (29-30)
RekrutacjaZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Sprężyny z ISOZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
System zintegrowanyZarządzanie Jakością 2/2013 (32)
Wyspa jakościZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Black BeltZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Inherentne właściwościZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Bezpieczeństwo informacjiZarządzanie Jakością 1/2016 (43)

Reklamy

S-Net (internet)
S-NET to dostawca nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych, doceniających kompleksowe usługi najwyższej jakości.
S-Net (kompleksowość)
S-NET to dostawca nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych, doceniających kompleksowe usługi najwyższej jakości.
Documaster Event Cloud II
Documaster Event Cloud to mobilna konferencja oraz innowacyjne podejście do relacji z klientami. Drukuj, skanuj, przesyłaj mobilnie!
BPIC
Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji - akredytowana jednostka certyfikacyjna, przedstawiciel francuskiej firmy AFNOR i organizacja godna zaufania.
Polski Komitet Normalizacyjny
Wybrane korzyści płynących ze stosowania norm: normy gwarantują bezpieczeństwo, normy oferują praktyczną wiedzę, normy ułatwiają dostęp do rynku.
Oponeo
Oferujemy bogaty wybór opon letnich, zimowych oraz całorocznych. U nas znajdziesz opony na każdy sezon do niemal każdego typu pojazdu.
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.
Berendsen Textile Service jest europejskim liderem z ponad 150-letnią tradycją. W Polsce działamy od 1996 r. Zaufało nam ponad 12 000 klientów.
Bitdefender 1
Wybierz program Bitdefender 2018 i zyskaj najlepszą ochronę przed wszystkimi cyber-zagrożeniami. Jest z nami pond 500 milionów użytkowników.
Roleski
Rodzinna firma ze 100% polskim kapitałem, jej strategia jest nierozerwalnie związana z dbałością o jakość i bezpieczeństwo produktów.
Ten serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies i akceptację  Polityki prywatności.
2018 © Polski Instytut Jakości. All Rights Reserved